Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådets opgaver er fastlagt ved lovgivning.
Medlemmerne tilkendegiver ved deres underskrift ved rådets tiltræden, at de vil arbejde på den evangelisk-lutherske læres grund og for fremme af kirkens - dvs. menighedens - liv og vækst.
Rådet udarbejder budget for kirken og de mange aktiviteter i sammenhæng hermed.
Økonomien styres i samarbejde med personalet, så man sikrer resurser og en god service over for alle, der kommer i berøring med kirken og menighedslivet.
Bl.a. skal præstegården, tre kirker og kirkegårde samt sognehuset vedligeholdes.

Udvalgene

Menighedsrådet har fire faste, lovbestemte udvalg:

Kirkeudvalget, Kirkegårdsudvalget, Præstegårdsudvalget og Valgbestyrelsen.

Kirkeudvalget, der løser opgaver vedr. kirkens og sognehusets bygninger, vedligeholdelse, fornyelser, renoveringer o. lign. 

Kirkegårdsudvalget, der er ansvarlige for vedligeholdelse af kirkegårde og gravsteder i samarbejde med kirkegårdsgraveren.

Præstegårdsudvalget, der sørger for, at præstegården til stadighed er vedligeholdt. 

Kirkeværge, vælges én fra hver kirke.

Valgudvalget, sørger for at valget afvikles korrekt og træder derfor først til i forbindelse med valg.

Ud over de nævnte faste udvalg, er der et økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og en række andre udvalg, der løser opgaver på menighedsrådets vegne.
Alle udvalgene refererer naturligvis til menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg

Ansvarlig for Præstegården inkl. Sognehuset:

Formand Birgit Kragh, Gerning sogn
Formand Benny Jensen, Vellev sogn
Formand Jens Skytte, Hvorslev sogn

Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, sager skal godkendes i menighedsrådene.

Aktivitetsudvalg:

Jette Klostergaard Sørensen, Hvorslev sogn
Anne Hulshoff, Gerning sogn
Marianne Borggaard Drejdal, Vellev sogn
Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst
Helle Skovkjær, kirkesanger

Personale & kontaktperson:

Anne Hulshoff fra Gerning Menighedsråd er valgt som kontaktperson for alle sogne

Kirkegårdsudvalg

Formand og Kirkeværge fra de enkelte sogne / kirkegårde.

Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, sager skal godkendes i menighedsrådene. 

Kirkebladet & PR Udvalg:

Jette Klostergaard Sørensen, Hvorslev sogn
Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst - ansvarshavende redaktør
Helle Skovkjær, kirkesanger
Ulla Christensen, web master

Formål

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad