Kirkegårdene

Vores gravere er

Lene Lund Olesen
på Hvorslev  og Vellev kirkegårde
tlf. 60244586

Keld Andersen
på Gerning og Vellev kirkegårde
tlf. 21162672

Gravermedhjælper
Mette Guldberg Madsen

Skriv til os her: hgvgraver@gmail.com  

Vores gravere træffes også på kirkegårdene og er altid klar til at hjælpe dig.  

Graveren:
Mange kirkegårde ledes af en graver, som er ansvarlig for at anlægge kirkegården og for at vedligeholde den og kirkens øvrige udearealer.

Graveren plejer og passer kirkegården, bl.a. granpyntning til jul. Man kan sige, at en gravers arbejde minder om en gartners.

Samtidig har en graver opgaver og samtaler, som en gartner ikke har. Når et menneske dør, taler graveren med de pårørende om, hvor på kirkegården vedkommende skal begraves, og hvordan gravstedet skal anlægges. Det er også graverens opgave at forberede gravstedet før begravelsen.
En gravers primære arbejdssted er altså også et sted, hvor mange kommer for at mindes nogle, de har mistet.   

Grandækning på kirkegårdene:

Vi påbegynder grandækning på alle kirkegården fra uge 43 og frem, så gravene og kirkegården står flotte til jule og helligdagene.Arbejdstilsynet har nedlagt forbud mod knæliggende arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning.
Det betyder en spændende udfordring med nye måder at grandække på.

Vi påtænker at grandække på plade, net og tov og håber, at I gravstedsejere vil tage godt imod den "nye" grandækning, som vil give et nyt og anderledes udtryk.

Grandækningen påbegyndes omkring uge 43, så kirkegårdene er smukt pyntet til jul og nytåret. 

Oktober 2018

Lapidarium på din kirkegård

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

Lapis betyder sten og et lapidarium er en udstilling eller samling af sten. I Danmark kendes ordet fra kirkegårdenes samlinger af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. 

På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet eet sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere uformelt.

Der er ikke bestemte regler for hvilke sten eller hvordan de sættes i et lapidarium, men der er regler i kirke- og museumslov, for hvordan menighedsrådet skal sortere, når de skal rydde ud i gravsten, der ikke er afhentet af ejerne efter fredningstiden. 

Kirkegårdsgraverne / personalet kan besvare yderligere spørgsmål.

Pas på vores kirkegårde

Mel.: I al sin glans nu stråler solen

Når I går rundt og lufter hunde,
det ofte sker på kirkens grunde,
at vi må samle pølser op,
og det er jo ikke vores job.
Så hvis det sker, at hunden sked:
Husk posen og tag lorten med.

Et hjertesuk fra vores gravere
ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirke

Kirkeværge i sognene

Vellev kirke
Jens Rasmussen - tlf. 28515241

Hvorslev kirke
Jens Skytte - tlf. 40143514

Gerning kirke
Anne Hulshoff - tlf. 42171941

 

 

 

Find et gravsted

Kirkeværgens opgaver

Menighedsrådet vælger en kirkeværge for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. 

Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. 
Kirkeværgens opgaver er ikke nærmere omtalt i menighedsrådsloven eller anden kirkelig lovgivning. 
Det betyder, at menighedsrådet selvstændigt skal tage stilling til kirkeværgens funktioner og beskrive dem i en vedtægt.

Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

  • Føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet
  • Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen – og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner
  • Anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed
  • Ajourføre kirkens forsikringer
  • Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer/ombygninger. Ved større vedligeholdelsesprojekter er det ofte kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkere
  • Kirkeværgen kan ikke give fx graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved hans eller hendes arbejde.

Har du lysten og evnerne til at tage vare på en historisk kulturinstitution med ånd? 

Som kirkeværge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier. 
Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed. 

Det er et plus, hvis du har en byggefaglig baggrund, eller erfaring med projektstyring, men ikke et krav.